AVLYST Moving words - 4 evenings composed by Mette Edvardsen // FESTIVAL PASS

Arrangementsinformasjon

Moving Words - 4 evenings composed by Mette Edvardsen


THURSDAY

***Ocean Breath by Itziar Okariz*** @ 19.00 (Duration // 20 min.) - RISK (RIMI/IMIR Scenekunst)

***Rewriting by Jonathan Burrows*** @ 19.30 (Duration // 45 min.) - RISK (RIMI/IMIR Scenekunst)

***The Solo Piece by Matteo Fargion*** @ 20.30 (Duration // 25 min.) - RISK (RIMI/IMIR Scenekunst)

FRIDAY

***Penelope Sleeps by Mette Edvardsen and Matteo Fargion *** @ 19.00 (Duration // 90 min.) - RISK (RIMI/IMIR Scenekunst)

***Notes on blue by Mette Edvardsen and Matteo Fargion *** @ 21.00 (Duration // 10-15 min.) - RISK (RIMI/IMIR Scenekunst)

SATURDAY

***Fantasmical Anatomy Lesson#1 The tongue, Desire for Language by Anne Juren*** @ 19.00 (Duration // 55 min.) - RISK (RIMI/IMIR Scenekunst)

***Between what is no longer and what is not yet by Juan Dominguez*** @ 20.30 (Duration // 60 min.) - RISK (RIMI/IMIR Scenekunst)

***Music For LecturesEvery word was once an animal by Jonathan Burrows, Mette Edvardsen, Francesca FargionMatteo Fargion***  

@ 22.00 (Duration // 35 min.) - RISK (RIMI/IMIR Scenekunst)  


SUNDAY

***Dirty Room by Juan Dominguez*** @ 15.00 (Duration // 3 hours, with food!!) - RISK (RIMI/IMIR Scenekunst)


Tickets: 450 kr/ 300 kr student

________________________

**THURSDAY**

NO

Ocean Breath av Itziar Okariz

Ocean Breath, også kalt 'Ujjayi', er en pusteteknikk brukt i yoga praksis, som kunstneren underviser. Ordet 'Ujjayi' betyr "I victorious"/ "Jeg seirer", selv om det oftere oversettes til "ocean breathing" / "havpust" på grunn av bildet det fremkaller. Stykkets figurative natur er viktig, et sted mellom det abstrakte rommet av lyden av pusting, og figurasjonen den genererer; som om tegnet og dets mening var separert, brukket.


konsept: Itziar Okariz

skapt og fremført av: Itziar Okariz og Izar Ocariz

bilder: stillbilde av en video av Jesus Pueyo


EN

Ocean Breath by Itziar Okariz 

This work is built from a choral of breathing patterns. Ocean Breath, also call Ujjayi is a breathing technique used in yoga practice, which the artist teaches. The word ujjayi means “I victorious”, though it is more often translated as “ocean breathing” due to the image it conjures. The piece’s figurative nature is important, somewhere between the abstract space of the sound of breathing and the figuration it generates; as if the sign and its meaning were separated, fractured.


concept: Itziar Okariz

created and performed by: Itziar Okariz and Izar Ocariz

photos: Still of a video by Jesus Pueyo.

____________________________________________________________________

NO 

Rewriting av Jonathan Burrows  

Hva består praktisering av koreografering av? I Rewriting førsøker Joathan Burrows – nølende og entusiastisk om hverandre - å kartlegge det ukjente territoriet kjent som koreografi. På den ene siden tar han utgangspunkt i en forestilling som tok ham to år å lage, men som aldri tidligere har blitt presentert for et publikum. På den andre siden bruker han utdrag fra boken sin Choreographers Handbook (2010). I kontrast til den regjerende modellen, som antar at en vellykket produksjon er resultatet av en satt, forhåndsbesemt idé, foreslår Burrows en praktisering av en langsom og tilfeldig akkumulering av betydninger som oppstår under selve arbeidet. Han liker å sitere Mette Edvardsen, som beskriver sitt eget arbeid som “the dust that accumulates through the working”. 

Skapt og fremført av Jonathan Burrows 

Jonathan Burrows er støttet av PACT Zollverein Essen, Sadler’s Wells Theatre London og BIT Teatergarasjen Bergen. 

http://www.jonathanburrows.info/ 


EN

Rewriting by Jonathan Burrows  

Of what does the practice of choreographing consist? In Rewriting, Jonathan Burrows attempts – by turns hesitantly and exuberantly – to map out the unknown territory known as choreography. On the one hand, he starts from a performance that took him two years to make but which he has never presented to an audience before, and on the other, he uses passages from his book A Choreographers’ Handbook (2010). In contrast to the dominant model, which assumes that a successful production is the result of a fixed, predetermined idea, Burrows proposes a practice of a slow, coincidental accumulation of meanings that emerges during the work itself. He likes to quote Mette Edvardsen, who describes her own work as ‘the dust that accumulates through the working’.    

Made and performed by Jonathan Burrows
Jonathan Burrows is supported by PACT Zollverein Essen, Sadler's Wells Theatre London and BIT Teatergarasjen Bergen. 

http://www.jonathanburrows.info/ 

________________________________________________________________

NO 

The Solo Piece av Matteo Fargion 

The Solo Piece ble bestilt av Labor Sonor Festivalen, Berlin 2018, hvor jeg var en av sekskomponister som var invitert til å lage danseverk. 

Jeg tenkte det kanskje kunne være interessant å prøve en gangt til å oversette Morton FeldmansFor John Cage scorensom Jonathan og jeg lånte for å lage vår første duo forestilling Both Sitting Duet i 2002, og som nylig var oversatt  nytt av Eleanor Sikorski og Flora Wellesley Wesley (også kalt Nora) for å lage Eleanor & Flora Music. 

 

Men denne gangen er det kun meg  scenensom veiver med armeneOg dette mer ensomme motpolet er  mellom stemmen min og de meningsløse gestene jeg lager. Det er nesten ikke noe nytt materiale I stykket, alt er skamløst stjået fra de tidlige duettene lagd sammen med Jonathan, og jeg likte hvor anderledes det  ut når omskrevet  denne måten. 

 

Skapt og fremført av Matteo Fargion 


EN

The Solo Piece by Matteo Fargion 

The Solo Piece was commissioned by the Labor Sonor Festival, Berlin 2018, for which I was one of six composers invited to make dance pieces.   

I thought it might be interesting to have another go at translating the score of Morton Feldman’sFor John Cage, which Jonathan and I borrowed to make our first duo performance Both Sitting Duet in 2002, and which was recently retranslated by Eleanor Sikorski and Flora Wellesley Wesley (aka Nora) to make Eleanor & Flora Music.   

But this time it’s just me on stage, waiving my arms.  And this more lonely counterpoint is now between my voice and the meaningless gestures that I make. There is almost no new material in the piece, it’s all shamelessly stolen from those early duets made with Jonathan, and I liked how different it looked when rewritten in this way.   

 

Created and performed by Matteo Fargion 

________________________________________________________________

**FRIDAY**

NO 

Penelope Sleeps av Mette Edvardsen og Matteo Fargion 

Penelope sleeps er en opera i formen av et essay laget av Mette Edvardsen og Matteo Fargion. Ideen for dette stykket ble utviklet ut ifra deres første sammarbeid oslo (2017), et stykke av Mette Edvardsen, hvor Matteo Fargion var invitert til å skrive musikk for et kor. En situasjon med en lang tekst, hvor musikken spilte en viktig rolle i stykket, utført av et anti-kor spredt ut blant publikum uten dirigent. Det stilles fortsatt spørsmål til den eksperimentelle tilnærmingen og arbeidet med formatet i Penelope sleeps. Relasjonen mellom stemmen og musikken, rom og omfang er viktig, men i stedet for å kanskje refere til operamotiver, tenker vi heller på å tegne linjer for å finne en horisont. Opera som et utgangspunkt, et lenge gjemt og delt, hemmelig ønske om å takle dette formatet, selv om vi kanskje er litt forskjellig motivert for hver av dem. Teksten er skrevet som sakprosa, i formen av et essay. Essay fra franske essayer, som betyr å prøve, å forsøke. Opera på italiensk betyr å jobbe, å arbeide. I dette forsøket på å arbeide åpner det seg et rom, som bringer to kunstnerne inn i ukjent landskap mens det samtidig tillater dem å følge sine egne kunstneriske reiser. 

 

Penelope sleeps - en opera av Mette Edvardsen & Matteo Fargion 

tekst: Mette Edvardsen 

musikk: Matteo Fargion 

fremført av Mette Edvardsen, Matteo Fargion og Angela Hicks 

lys og teknisk støtte: Bruno Pocheron 

Teksting og produksjonsstøtte: Cillian O’Neill 
produksjon: Mette Edvardsen/Athome, Manyone 
co-produksjon: Kaaitheater & Kunstenfestivaldesarts (Brussels), BUDA (Kortrijk), Black Boxteater (Oslo), Teaterhuset Avant Garden (Trondheim), BIT Teatergarasjen (Bergen), centrechorégraphique national de Caen in Normandie (France), apap-Performing Europe 2020 - a project co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union 
residensstøtte: Black Box teater (Oslo), MDT (Stockholm), Kaaitheater (Brussels) 
støttet av: Norsk Kulturråd, Norwegian Artistic Research Program – Oslo National Academy of the Arts 
spesiell takk til: Melissa Davis 


EN

Penelope Sleeps by Mette Edvardsen and Matteo Fargion 

Penelope sleeps is an opera in essay form by Mette Edvardsen and Matteo Fargion. The idea for this piece developed out from their first collaboration oslo (2017), a piece by Mette Edvardsen in which Matteo Fargion was invited to write music for a choir. A setting of one long text, the music played an important role in the piece, an anti-choir dispersed amongst the audience and without a conductor. In Penelope sleeps the experimental approach and work with the format of the medium is still in question. The relation between voice and music, space and scale are important, but perhaps rather than alluding to operatic images we think of drawing lines to trace a horizon. Opera as a starting point, a long hidden and shared secret desire to tackle this medium, although perhaps motivated slightly differently for each of them. The text is written in prose form, like an essay. Essay from the French essayer, means to try, to attempt. Opera in Italian means to work, to labour. In this attempt to work a space opens up, bringing the two artists into unknown landscapes while at the same time allowing them to pursue their own artistic paths. 


Penelope sleeps - an opera by Mette Edvardsen & Matteo Fargion
text: Mette Edvardsen 
music: Matteo Fargion
performed by Mette Edvardsen, Matteo Fargion and Angela Hicks 
light and technical support: Bruno Pocheron
subtitling and production support: Cillian O’Neill 
production: Mette Edvardsen/AthomeManyone
co-production: Kaaitheater & Kunstenfestivaldesarts (Brussels), BUDA (Kortrijk), Black Box teater (Oslo), Teaterhuset Avant Garden (Trondheim), BIT Teatergarasjen (Bergen), centre chorégraphique national de Caen in Normandie (France), apap-Performing Europe 2020 - a project co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union 
residency support: Black Box teater (Oslo), MDT (Stockholm), Kaaitheater (Brussels) 
supported by: Norsk Kulturråd, Norwegian Artistic Research Program – Oslo National Academy of the Arts 
special thanks to: Melissa Davis 

_________________________________________________________

NO 

Notes on blue av Mette Edvardsen and Matteo Fargion 

Som en tilføyning til stykket, de nylig lagte sammeninneholder Notes on blue slettede scener og ettertankeri form av tekst og musikk. 

 

Tekst: Mette Edvardsen 

Musikk: Matteo Fargion 


EN

Notes on blue by Mette Edvardsen and Matteo Fargion 

As an appendix to the piece they have just made together, Notes on blue contains outtakes and afterthoughts, in text and in music. 

Text: Mette Edvardsen.
Music: Matteo Fargion 

____________________________________________________________

**SATURDAY**

NO

Fantasmical Anatomy Lesson#1 The tongue, Desire for Language av Anne Juren 

Over de siste årene har Anne Juren utviklet ‘A Fantasmical Anatomy’,  like virkelig som en bit av skjelettet. Jurens karakteristiske praksis utfordrer grenser mellom offentlig og privat, mellom ytre og indre rom, ved å overtre normative grenser og eksperimentere med kinestesi, poesi, og sensualitet, gjennom sin søken for å utvide koreografikonseptet i arbeidet sitt. Fantasmical Anatomy Session skaper et visuelt, sonisk, og sensorisk landskap og foreslår en surrealistisk og delirisk reise rundt og inni kropper, hvor dysfunksjonelle relasjoner og utenkelige handlinger finner sted, og forstyrrer relasjonen mellom indre og ytre rom. Hver diskurs er en forestilling, som eksponerer og behandler forskjellige kroppsdeler med dynamikk av begjær, gjennom stemme, skrifter, sensorisk utførelsesform, og forskjellige materielle eksistenser. 

 

Lesson #1 The Tongue, desire for language 

Konsept, Tekst og fremføring: Anne Juren 

Ekstra fremføring: Linda Samaraweerova 

Lys: Bruno Pocheron 

Lyd: Paul Kotal 

 

Dette prosjektet er støttet av MA/ og UNiarts (Stockholm). 


EN

Fantasmical Anatomy Lesson#1 The tongue, Desire for Language by Anne Juren 

Over the past few years, Anne Juren has been unfolding a Fantasmical Anatomy as real as a piece of bone. Seeking to expand the concept of choreography in her work, Juren’s distinctive practice challenges boundaries between public and private, between outer and inner space, by trespassing normative boundaries and experimenting with kinaesthesia, poetry and sensuality. Fantasmical Anatomy Session creates a visual, sound and sensory landscape, and proposes a fantasmagoric and delirious journey around and inside bodies, where dysfunctional relations and unimaginable actions can take place, troubling the relations between inner and outer space.Each lesson is a performance exposes and treats a different body part with the dynamics of desire, through voice, writings, sensorial embodiment and different corporealities. 


Lesson #1 The Tongue, desire for language 

 

Concept, Text and performance: Anne Juren 

Extra Performance:  Linda  Samaraweerova 

Light: Bruno Pocheron 

Sound: Paul Kotal 

 

This project is supported by MA7 and UNiarts (Stockholm). 

____________________________________________________________

NO 

Between what is no longer and what is not yet av Juan Dominguez 

Domínguez ønsker å utsette øyeblikk og skape et tidsintervall hvor han kan prøve og integrere fortiden i sin egen fremtid. Han vil oversette egne visjoner og hans ønske om å møte det ukjente gjennom språk. Domínguez jobber alene for første gang på 14 år. Tidligere koreograferte han arbeidet sitt med merkede kort som publikum skulle lese. Denne gang vil han selv snakke og gi opphav til et selvportrett som siterer, i den bredeste betydningen av ordet, seg selv, og noen av vennene hans.  

Skapt og fremført av Juan Domínguez 

Juan Domínguez produksjon med støtte fra Tanznacht Berlin og Tanzfabrik Berlin/ apap-advancing performing arts project – Performing Europe 2020 / EU – Creative Europe Programme. 

Executive production av Manyone 


EN

Between what is no longer and what is not yet by Juan Dominguez 

Domínguez wants to suspend events and create an interval of time in which he can try to integrate his past into his future. He will translate his visions and his desire to encounter the unknown through language. Dominguez is working alone for the first time in 14 years. Back then he choreographed his work with labeled cards for the audience to read. Now, he will speak himself and give rise to a self-portrait that cites, in the broadest sense of the word, himself and some of his friends. 

Conceived and performed by Juan Domínguez 

Juan Dominguez production with the support of Tanznacht Berlin and Tanzfabrik Berlin/ apap-advancing performing arts project – Performing Europe 2020 / EU – Creative Europe Programme. 

Executive production by Manyone 

__________________________________________________________________


NO 

Music For Lectures/ Every word was once an animal av Jonathan Burrows, Mette Edvardsen, Francesca Fargion, Matteo Fargion 

Mette Edvardsen vil i dette foredraget med live-musikk snakke om språk og repetisjon som materiale i sitt eget arbeid. Hva betyr det å gjøre det samme? Hva betyr det å gjøre noe om igjen? Every word was once an animal er en del av Burrows og Fargions Music For Lectures serie, som tar sikte på å kollidere akademisk praksis med virkeligheten av opptredener og som fortsetter deres nyere praksis med å skape nærhet og samarbeid til arbeid av andre kunstnere. 


Tekst av Mette Edvardsen 

Musikk av Jonathan Burrows, Matteo Fargion og Francesca Fargion 

 

Mette Edvardsen er strukturellt støttet av Norsk Kulturråd, BUDA Arts centre Kortrijk, APAP network (EU), er for tiden ‘research fellow’ ved Kunsthøgskolen i Oslo. 

 

Jonathan Burrows og Matteo Fargion er co-produsert av PACT Zollverein Essen, Sadler’s Wells Theatre London og BIT Teatergarasjen Bergen. 


EN

Music For LecturesEvery word was once an animal by Jonathan Burrows, Mette Edvardsen, Francesca FargionMatteo Fargion 

In this lecture with live music Mette Edvardsen will speak about language and repetition as material in her work. What does it mean to do the same? What does it mean to do something again? Every word was once an animal is part of Burrows and Fargion's Music For Lectures series, which aims to collide academic practice with the actuality of performance and continues their recent practice of creating in proximity and collaboration with the work of other artists. 

 

Text by Mette Edvardsen 

Music by Jonathan Burrows, Matteo Fargion and Francesca Fargion 

 

Mette Edvardsen is structurally supported by Norsk Kulturråd, BUDA Arts Centre Kortrijk, APAP network (EU), is currently a research fellow at Oslo National Academy of the Arts. 

 

Jonathan Burrows and Matteo Fargion are co-produced by PACT Zollverein Essen, Sadler's Wells Theatre London and BIT Teatergarasjen Bergen 

__________________________________________________________________

**SUNDAY**

NO 

Dirty Room  av Juan Dominguez  

Dirty Room” er presentert ved å følge stien av poetisk konspirasjon, som i tre sesonger animerer den koreografiske serien “Clean Room”, en samling av utdrag som gjenoppliver noen av episodene fra denne mytiske serien. Serien insisterer på å skape situasjoner som infiltrerer det fantastiske i hverdagen, og som skifter oppmerksomheten fra utøverens handlinger til vår kraftfulle fantasi og makt som publikum. Dirty Room vil veve sammen trådene fra den absolutte nåtid for å på nytt koble poesi til kroppen. Det vil la oss se mulighetene ved poetisk forvandling av virkeligheten gjennom et korstykke i utvikling. 

Av Juan Domìnguez 

 

EN

Dirty Room by Juan Dominguez 

Following the trail of poetic conspiracy that animates the choreographic series in three seasons "Clean Room", "Dirty Room" is presented, a collection of excerpts that revives some of the episodes of this mythical series, insisting on creating situations that infiltrate the wonderful in everyday life that shift the attention of the performer's actions to our power of imagination and action as an audience. Dirty Room will weave the threads of the absolute present to reconnect poetry to the body. It will let us see the possibilities of poetic transformation of reality through a choral construction. 

By Juan Dominguez 

scenekunst
dance
music